Статут закладу освіти

СТАТУТ

КОНОТОПСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ

І – ІІІ СТУПЕНІВ № 3

КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Затверджено наказом відділу освіти від 30.09.2009 №388

 

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Конотопська  спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 3 Конотопської міської ради Сумської області знаходиться  у комунальній власності, є неприбутковою організацією.

1.2 Конотопська  спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 3 Конотопської міської ради Сумської області (далі – СШ № 3)  є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.3. Засновником СШ № 3 є Конотопська міська рада.

1.4 Головною метою СШ № 3 є  забезпечення  реалізації права громадян на  здобуття  повної загальної середньої освіти, поглиблене вивчення окремих предметів, профільне навчання.

1.5 Головними завданнями навчального закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціальної зрілої, творчої особистості  з усвідомленою громадянською  позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленою до професіонального самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів  України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної  гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення  до  обов’язків  людини і громадянина;
 • розвиток особистості  учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого  ставлення до свого  здоров’я  та  здоров’я інших громадян  як найвищої  соціальної цінності, формування  засад здорового  способу життя, збереження і  зміцнення фізичного та психічного  здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство.

1.6 СШ № 3 у своїй діяльності керується Кон6ституцією України, Законами України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими документами, власним статутом.

1.7 СШ № 3 самостійно приймає рішення і здійснює  діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої  законодавством України, та власним статутом.

1.8 СШ № 3 несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виборчої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.9 У СШ № 3 визначена українська  мова навчання, запроваджено  поглиблене  вивчення окремих предметів,  профільне навчання.

1.10 СШ № 3 має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • самостійно відкривати рахунки та здійснювати всі фінансові  операції, вести  бухгалтерський облік;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з відділом освіти міської ради;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі плани;
 • спільно з вищими  навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від  органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровних і культурних підрозділів;

1.11 У СШ № 3 створюються та функціонують:

 • методична рада, методичні об’єднання вчителів, класних керівників, інші постійні та епізодичні методичні форми методичної роботи.

1.12 Медичне обслуговування учнів здійснюється медичними установами міста.

1.13 Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладаються між ними.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1 СШ № 3 планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного плану та плану роботи  на  місяць.

У плані роботи відображаються  найголовніші  питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується  радою навчального закладу.

2.2 Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий  навчальний план, що складається на  основі  типових навчальних  планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти  і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план школи погоджується  радою  навчального закладу  і затверджується начальником відділу освіти міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим роботи.

2.3 Відповідно  до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно  добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти  і науки України, а також науково-методичну  літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що  мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4 Навчальний заклад здійснює навчально-виховний  процес за денною та індивідуальною формами навчання.

Бажаючим надається право та створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів  екстерном.

2.5 Зарахування учнів до навчального закладу, до класів з поглибленим вивченням окремих предметів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

У разі потреби учень може  перейти протягом  будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до  іншого навчального закладу здійснюється за наявності документів, встановлених  Міністерством освіти і науки України.

2.6 У школі  першого-другого ступеню навчання для учнів  1-6 класів  за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при  наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

Зарахування учнів  до груп продовженого дня і відрахування дітей із  них здійснюється наказом  директора школи  на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи групи продовженого дня затверджується наказом директора.

2.7 Структура навчального року, а також тижневе навантаження  учнів встановлюються навчальним  закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються  у перших-четвертих класах 31 травня, у 5-11 класах – 20 червня, але не  пізніше 1 липня  наступного року.

Навчальний рік поділяється на  семестри.

2.8 Відволікання учнів від навчальних занять на інші види  діяльності  забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9 За погодженням з відділом освіти ради з урахуванням  місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу щорічно радою навчального закладу  затверджується  графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не  менше 30 календарних днів.

2.10 Тривалість уроків у навчальному  закладі становить: у перших класах – 35 хвилин; других-четвертих класах – 40 хвилин; у п’ятих – одинадцятих класах – 45 хвилин. Зміна  тривалості  уроків допускається за погодженням  з відділом освіти міської ради  та  головним державним санітарним лікарем.

2.11 Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається  розкладом уроків, що складається  на кожен  семестр відповідно до  санітарно-гігієнічних  та педагогічних вимог, погоджується  радою навчального  закладу, затверджується директором   і  погоджується  головним  державним санітарним лікарем.

Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім  різних форм обов’язкових навчальних занять у  навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші  позакласні  заняття та заходи, що передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на  розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.12 Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13 У навчальному закладі  визначення  рівня досягнень учнів  у навчанні здійснюється   відповідно до діючої системи оцінювання  досягнень у навчанні учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні  за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14 Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

2.15 Порядок переведення  і випуск  учнів  навчального закладу визначається діючою Інструкцією про переведення  та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та   форм власності.

2.16 При  переведенні учнів з початкової до основної школи передусім  беруться  до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання та математики.

2.17 Контроль за відповідністю  освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок  проведення  державної підсумкової атестації визначається діючим Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі  загальної середньої освіти.

2.18 Учням, які  закінчили певний ступень навчального закладу,  видається відповідний документ про освіту:

 • по закінченні початкової школи – табель успішності;
 • по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 • по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.19 За успіхи у навчанні для учнів  встановлюються різні  форми  морального (грамоти, похвальні листи, медалі) і матеріального заохочення  в межах коштів, передбачених на ці цілі.

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1 Учасниками навчально-виховного процесу  в загальноосвітньому навчальному закладі є:

 • учні;
 • керівники;
 • педагогічні працівники;
 • психолог, бібліотекар;
 • інші спеціалісти;
 • батьки або особи, які їх замінюють.

3.2 Права  і обов’язки  учнів, педагогічних працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3 Учні мають право:

 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставах ,конкурсах, тощо;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртах, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх  честь та гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4 Учні зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватися вимог Статуту, правил для учнів;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і  особистого майна;
 • дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватись правил особистої гігієни;

3.5 Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан  здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6 Призначення на посаду  та звільнення з посади педагогічних та інших працівників  й інші трудові відносини регулюються законодавством України про Працю, Законом України «Про загальну  середню освіту» та іншими  законодавчими актами.

3.7 Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі та гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;
 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається,  за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8 Педагогічні працівники зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних  дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів, здібностей учнів, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів  загальнолюдської моралі;
 • виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та  культурних надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримання педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати Статут навчального  закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • виконувати накази і розпорядження відділу освіти міської ради та директора школи;
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • забезпечувати збереження шкільного майна.

3.9 У навчальному  закладі обов’язково проводиться  атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять  років відповідно до Типового положення про атестацію  педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством  освіти і науки України.

3.10 Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не  виконують посадових обов’язків та умов колективного договору (контракту), або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11 Батьки  та особи, які їх  замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів  та органів громадського самоврядування;
 • звертатись до відділу освіти міської ради, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення матеріально-технічної бази навчального закладу;
 • на захист закону інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу  та у відповідних  державних судових органах.

3.12 Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність  за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і  зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної  середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13 Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному  закладі;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14 Представники громадськості зобов’язані:

 • дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного  насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання  алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

ІV.  УПРАВЛІННЯ  НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1 Управління навчальним закладом здійснюється відділом освіти міської ради.

Безпосереднє керівництво СШ № 3 здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи менше як три роки

Директор призначається  і звільняється начальником відділу освіти міської ради за погодженням з міським головою. Призначення та звільнення  заступників директора  здійснюється відділом освіти міської ради за поданням директора школи.

4.2 Вищим  органом  громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори колективу (конференція), що  скликаються 1 раз на рік.

Делегати  загальних зборів  з правом вирішального голосу обираються від трьох категорій:

– працівників СШ № 3 – зборами трудового колективу;

– учнів СШ № 3 ІІ – ІІІ ступеня  – класними зборами;

– батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників СШ № 3 – 15, учнів – 15, батьків і громадськості – 15.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь  не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається  простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради СШ № 3, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор, відділ освіти.

Загальні збори (конференція):

– обирають раду СШ № 3, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

– заслуховують звіт директора і голови ради СШ № 3;

– розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності

СШ № 3;

– затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші   напрями діяльності СШ № 3;

– приймають рішення про стимулювання  праці керівників та інших педагогічних працівників;

– в разі необхідності приймає рішення  про  збір коштів (благодійних внесків) до фонду розвитку школи.

4.3 У період між загальними зборами (конференцією)  діє рада СШ № 3

4.3.1 Метою діяльності ради є:

– сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

– об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів,  батьків, громадськості щодо розвитку СШ № 3 та удосконалення навчально-виховного процесу;

– формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління  навчальним закладом;

– розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

– підвищення ролі громадськості  у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2 Основними завданнями ради є:

– підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

– визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічного забезпеченню навчально-виховного процесу;

– формування навичок  здорового способу життя;

– створення належного  педагогічного клімату в навчальному закладі;

– сприяння духовному,  фізичному розвитку учнів та набуття ними  соціального досвіду;

– підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

– підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

– ініціювання дій, що сприяли до неухильного виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

– стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

– зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3 До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу,  учнів ІІ – ІІІ ступенів навчання, батьків, громадськості. Представництво в раді і загальна її чисельність  визначається загальним зборами (конференцією) навчального закладу. Рішення про дострокове  припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається  виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради  оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4 Рада навчального закладу діє на засадах:

– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

– дотримання вимог  законодавства України;

– колегіальності ухвалення рішень;

– добровільності і рівноправства членства;

– гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше  двох разів на навчальний рік. Засідання ради  може скликатись її головою або з ініціативи директора  СШ № 3, а також членами ради. Рішення  ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів  вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту СШ № 3, доводяться  в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють,  громадськості.

У разі незгоди адміністрації СШ № 3 з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органі громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету СШ № 3.

4.3.5 Очолює раду СШ № 3 голова, який обирається   із складу ради. Голова може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

4.3.6 Рада СШ № 3:

– організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

– вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, пробільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

– спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

– разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

– затверджує режим роботи навчального закладу;

– сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

– приймає рішення  спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників СШ № 3 золотою медаллю  «За високі досягнення у навчанні» та срібною медаллю «За досягнення у навчанні», нагородження учнів  Похвальними листами та Грамотами;

– разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості та потреби учнів;

– погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

– заслуховує звіт голови ради, інформацію директора  та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

– виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо  поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

– виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

– вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

–  залучає громадськість, батьків або осіб, що їх замінюють, до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи  до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

– приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

– бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеження житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

– сприяє педагогічній освіті батьків;

– сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

– розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

– організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

– розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу.

4.4 Директор СШ № 3:

– здійснює керівництво педагогічним колективом, надає пропозиції відділу освіти міської ради щодо раціонального добору  і розстановки педагогічних кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

– здійснює раціональний добір, розстановку, прийом  і звільнення обслуговуючого персоналу;

– організовує навчально-виховний процес;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень  учнів у навчанні;

– відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

– виходить з пропозиціями до відділу освіти  міської ради  щодо винесення заохочень та стягнень стосовно своїх підлеглих;

– створює необхідні умови для участі учнів  у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

– забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– забезпечує права учнів на захист їх  від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями;

– контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

– здійснює контроль за  проходженням працівниками обов’язкових медичних оглядів;

– розпоряджається в установленому порядку шкільним  майном і коштами;

– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

– за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові  обов’язки працівників навчального закладу;

– створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними  ефективних форм і методів навчання і виховання;

– несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками, загальними зборами (конференцією), відділом освіти міської ради, місцевими  органами державної виконавчої влади тощо.

4.5 Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором СШ № 3 і затверджується відділом освіти  міської ради. Обсяг педагогічного навантаження  може бути  менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотримання законодавства про працю.

4.6 У СШ № 3 створюється постійнодіючий  дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор СШ № 3.

4.7 Педагогічна рада школи розглядає питання:

– удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи  навчального закладу;

– переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

– підвищення кваліфікацій педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес, досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

– морального та матеріального заохочення   учнів та працівників СШ № 3.

4.8 Робота педагогічної ради планується відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань  визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного  процесу.

4.9 У навчальному закладі можуть створюватися  учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

5.1 Матеріально-технічна база СШ № 3 включає  будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, вартість яких відображено у балансі відділу освіти.

5.2 Майно навчального  закладу  належить йому  на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту СШ № 3.

5.3СШ № 3 відповідно до чинного законодавства користується  землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм  з їх охорони.

5.4 Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна СШ № 3 проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав  іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5 Для забезпечення навчально-виховного процесу база СШ № 3 складається з навчальних кабінетів, майстерень, спортивних, читального  та актового залів, бібліотеки, архіву, медичного кабінету, їдальні, теплиці, приміщення для педагогічного колективу  та обслуговуючого персоналу тощо.

5.6 СШ № 3 має земельну ділянку, де розміщуються спортивні  майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі.

 

VІ.  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1 Фінансово-господарська діяльність СШ № 3 здійснюється на основі його кошторису.

6.2 Джерелами формування кошторису СШ № 3 є:

– кошти місцевого бюджету;

– кошти фізичних та юридичних осіб;

– кошти, отримання від надання освітніх послуг понад обсяги, встановлені  навчальними планами і програмами у дошкільних та загальноосвітніх закладах;

– платні гуртки, факультативи;

– консультації для учнів понад обсяги, .встановлені навчальними планами і програмами навчальних закладів;

– організація «груп здоров’я», спортивних, фізкультурно-спортивних заходів;

– здавання в оренду будівель, споруд та іншого нерухомого майна, обладнання, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, яке не погіршує соціально-побутові умови працівників закладу, учнівської молоді.

6.3 Порядок ведення діловодства та бухгалтерського обліку в СШ № 3 визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів  виконавчої влади.

6.4 Звітність про діяльність СШ № 3 встановлюється відповідно до чинного законодавства.

 

VІІ.  МІЖНАРОДНЕ  СПІВРОБІТНИЦТВО

 

7.1 Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними  організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2 Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

VІІІ.  КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

8.1 Державний контроль за діяльністю СШ № 3 здійснюється з метою забезпечення  реалізації  єдиної державної  політики у сфері  загальної  середньої освіти

8.2 Державний  контроль здійснюють  відділ освіти міської ради, управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України.

8.3 Основною формою державного контролю  за діяльністю СШ № 3 є атестація, що проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому  МОНУ.

8.4 У період між атестацією  можуть проводитись перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше одного-двох разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться відділом освіти міської ради відповідно до законодавства.

 

ІХ РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1 Рішення про реорганізацію або ліквідацію СШ № 3 приймає відділ освіти міської ради. Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією,  призначеною міським головою, а у випадках ліквідації за рішенням Господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління  навчальним закладом.

9.2 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується  з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його відділу освіти міської ради.

9.3 У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників  відповідно до чинного законодавства або  до визначених навчальних закладів.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.